Najnowsze ogłoszenia ..
więcej...


Tulipanowiec w pawłowickim parku
więcej...
Rzepak ozimy firmy DEKALB / BAYER
więcej...
Rzepak ozimy firmy PIONEER/CORTEVA
więcej...
Prezentacja nowych odmian rzepaku ozimego DK Exited i DK Exima firmy DEKALB / BAYER
więcej...
Pokaz zbioru kukurydzy na ziarno firmy Pioneer 15.10.2019
więcej...

Przetargi

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - INFORMACJE OGÓLNE

Dotyczy zamówień publicznych o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

Zamawiający informuje, iż sposobem porozumiewania się pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będzie forma elektroniczna. Wykonawca składa ofertę o dopuszczenie do udziału w postępowaniu za pośrednictwem Formularza do złożenia,  zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (za wyjątkiem oferty wraz z JEDZ) można złożyć za pośrednictwem ePUAP oraz dopuszcza się możliwość złożenia tych dokumentów także drogą elektroniczną na adres e-mail.  
 

Strona internetowa: https://miniportal.uzp.gov.pl
  https://epuap.gov.pl/wps/portal
  https://obywatel.gov.pl
Adres e-mail: zamowienia.publiczne@zdpawlowice.pl
Adres skrytki ePUAP: /zdpawlowice1951/SkrytkaESP

UWAGA !

Procedurę złożenia oferty należy rozpocząć od pobrania wymaganych dokumentów z zakładki dla danego ogłoszenia przetargu, wypełnienia tych dokumentów, opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaszyfrowania, a następnie wysłania do Zamawiającego za pomocą ePUAP dla Wykonawcy. Szczegółowa instrukcja złożenia oferty znajduje się poniżej w punkcie nr. 2.

1. Formularz do składania ofert  na ePUAP dla Wykonawcy -> Otwórz
2. Instrukcja użytkownika systemu miniportalu -> Pobierz
3. MINIPORTAL -> Otwórz

Osoby do kontaktu:

Roman Kozyra              Zamówienia publiczne

Ariel Wojciechowski   Wsparcie techniczne dt. elektronizacji zamówień publicznych


   Poniżej wyświetlone są aktualne ogłosznienia wraz z panelem wyszukiwania

W celu wyświetlenia wyników przetargu należy w panelu wyszukiwania "STATUS PRZETARGU" zaznaczyć opcję "ROZSTRZYGNIĘTE PRZETARGI" po czym kliknąć "SZUKAJ"


 

Szukaj po numerze sprawy lub po nazwie zamówienia
Data przetargu
Od: Do:
Status przetarguAnulowane
Archiwalne
Nierozstrzygnięte przetargi
Rozstrzygnięte przetargi
FORMA ELEKTRONICZNA. Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej mienia obiektów Zakładu Doświadczalnego Pawłowice, pomoc w opiece nad zwierzętami gospodarskimi i pielęgnacja terenów zielonych przez okres 12 miesięcy dla obiektów numer 1, 2 i 3. 2/2021
Data przetargu
2021-01-21
Data ogłoszenia
2021-01-11
Status Nierozstrzygnięte przetargi
Opis FORMA ELEKTRONICZNA. Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej mienia obiektów Zakładu Doświadczalnego Pawłowice, pomoc w opiece nad zwierzętami gospodarskimi i pielęgnacja terenów zielonych przez okres 12 miesięcy dla obiektów numer 1, 2 i 3. 2/2021
Ogłoszenie i SIWZ:
Ogłoszenie - wersja pdf
Data dodania: 2021-01-11 14:01:10      Pobierz
SWZ - wersja pdf
Data dodania: 2021-01-11 14:01:22      Pobierz
Załącznik nr. 2 - formularz ofertowy - wersja edytowalna
Data dodania: 2021-01-11 14:01:40      Pobierz
Załącznik nr. 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - wersja edytowalna
Data dodania: 2021-01-11 14:02:19      Pobierz
Załącznik nr. 5 - Wykaz usług - wersja edytowalna
Data dodania: 2021-01-11 14:02:32      Pobierz
Załącznik nr. 6 - Oświadczenie dotyczące możliwości dokonywania odpisów z tytułu PFRON - wersja edytowalna
Data dodania: 2021-01-11 14:03:51      Pobierz
Załącznik nr. 7 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące posiadania własnej grupy interwencyjnej lub oświadczenie, że usługę grupy interwencyjnej wykona Podwykonawca - wersja edytowalna
Data dodania: 2021-01-11 14:04:25      Pobierz
Załącznik nr. 8 - Oświadczenie wykonawcy o zatrudnianiu niepełnosprawnych, o których mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej - wersja edytowalna
Data dodania: 2021-01-11 14:05:46      Pobierz
Załącznik nr. 9 - Oświadczenie (POF) - wersja edytowalna
Data dodania: 2021-01-11 14:06:27      Pobierz
Załącznik nr. 10 - Oświadczenie, iż dysponuję pracownikami do ochrony obiektu nr. 3 (ferma bydła Pawłowice) posiadającymi uprawnienia do kierowania ciągnikami rolniczymi - wersja edytowalna
Data dodania: 2021-01-11 14:07:00      Pobierz
Przebieg postępowania:
Wynik przetargu:
Podmiot udostępniający informację Instytut Zootechniki PIB Zakład Doświadczalny Pawłowice
Osoba odpowiedzialna za informację Kozyra Roman
Osoba wprowadzająca informację Wojciechowski Ariel

Historia zmian
2021-01-11 14:00:56Wojciechowski ArielWPROWADZENIE INFORMACJI
2021-01-11 14:01:10Wojciechowski ArielDODANIE PLIKU
2021-01-11 14:01:22Wojciechowski ArielDODANIE PLIKU
2021-01-11 14:01:40Wojciechowski ArielDODANIE PLIKU
2021-01-11 14:02:19Wojciechowski ArielDODANIE PLIKU
2021-01-11 14:02:32Wojciechowski ArielDODANIE PLIKU
2021-01-11 14:03:51Wojciechowski ArielDODANIE PLIKU
2021-01-11 14:04:25Wojciechowski ArielDODANIE PLIKU
2021-01-11 14:05:46Wojciechowski ArielDODANIE PLIKU
2021-01-11 14:06:27Wojciechowski ArielDODANIE PLIKU
2021-01-11 14:07:00Wojciechowski ArielDODANIE PLIKU
O zakładzie | Aktualności | Produkcja | Pałac w Pawłowicach | Praca | Kontakt | Mapa strony | Zastrzeżenia prawne | Przetargi | Rodo | Komunikaty