Najnowsze ogłoszenia ..
więcej...


Zaproszenie na Dzień Kukurydzy z PZPK – Pawłowice 12.09.2024r.
więcej...
Rzepak ozimy firmy PIONEER/CORTEVA ®2024
więcej...
Rzepak ozimy firmy DEKALB / BAYER ®2024
więcej...
Warsztaty „Rasy zachowawcze i ich potencjał w rozwoju obszarów wiejskich” ®2024
więcej...
Relacja z konferencji pt. „Quo vadis Hodowco ?” ®2024
więcej...

Ferma trzody chlewnej - COH

Prace badawcze nad trzodą chlewną rozwijane są od chwili powołania Pawłowic w skład zakładów doświadczalnych Instytutu Zootechniki. W roku 1951 postawiono fermę szałasowo - okólnikową, w której utrzymywano zarodowe stado świń rasy krajowej ostrouchej, przemianowanej później na wielką białą polską. Chlewnia ta zaliczana była do krajowej czołówki. Wieloletnim jej kierownikiem był mgr inż. Stanisław Grycz.

W latach 1971 - 1972 realizowano badania nad opracowaniem metodyki przyżyciowej oceny otłuszczenia świń za pomocą aparatów ultradźwiękowych. Do roku 1983 pomiary ultradźwiękowe w chlewniach zarodowych wykonywała powołana do tego celu terenowa ekipa. Za uczestnictwo w tych pracach mgr inż. Krystian Dziadek otrzymał w 1975 roku zespołową nagrodę I stopnia Ministra Rolnictwa.

W 1968 roku przy współpracy z WSR w Poznaniu uruchomiono Pracownię badania grup krwi u świń, od 1988 przemianowano ją na Pracownię Immunogenetyki. Do roku 1988 jej kierownikiem był mgr inż. Wiktor Kontecki, następnie dr inż. Marian Kamyczek. Głównym zadaniem Pracowni jest kontrola pochodzenia świń w chlewniach zarodowych. Placówka utrzymuje kontakty z analogicznymi laboratoriami w Niemczech (Getynga, Grub) uczestnicząc w międzynarodowych testach porównawczych, których celem jest standaryzacja surowic. W ramach współpracy z IGHZ w Jastrzębcu zrealizowano w latach 1995 - 1997 projekt badawczy dotyczący mapowania genów u świń natomiast w latach 1998 - 2000 wykonano projekt badawczy dotyczący wpływu polimorfizmu wybranych genów na liczebność miotu u świń.
W latach 1976 - 1979 wybudowano Centralny Ośrodek Hybrydyzacji Trzody Chlewnej według koncepcji zespołu pracowników Zakładu Hodowli Trzody Chlewnej w Balicach pod kierunkiem prof. dr hab. Henryka Duńca. Funkcję kierownika objął dr inż. Krystian Dziadek.

Głównym zadaniem Ośrodka było wyprowadzenie linii męskiej przydatnej do krzyżowania z świniami ras białych. Program ten realizowano na stadzie liczącym 640 loch. Linię ojcowską nazwaną później 990 wytworzono na bazie 6 ras świń: wbp, belgijska zwisłoucha, niemiecka zwisłoucha, walijska zwisłoucha, Duroc, Hampshire. W 1991 roku sprowadzono także świnie rasy Pietrain. Od szeregu lat do krzyżowania towarowego są produkowane knury linii 990 oraz knury mieszańce 990 x Pietrain. Oferowane zwierzęta są wszechstronnie ocenione i poddane ostrej selekcji.

Równolegle z pracami głównymi realizowano szereg innych tematów badawczych. Za wykonanie programu badań nad wykorzystaniem świń rasy Duroc do produkcji tuczników hybrydów dr inż. Krystian Dziadek i doc. dr hab. Zdzisław Michalski otrzymali w 1987 roku nagrodę I stopnia Ministra Rolnictwa.
Wspólnie z Uniwersytetem Gdańskim wykonano badania nad diagnostyką i fizjologicznymi mechanizmami reakcji stresowej u świń i zwierząt modelowych za co dr inż. Krystian Dziadek i dr inż. Marian Kamyczek otrzymali w 1987 roku nagrodę zespołową Sekretarza Naukowego PAN. Za wykonanie pracy zespołowej nad wyprowadzeniem i wdrożeniem do krzyżowania towarowego ojcowskiej syntetycznej linii 990 w roku 1996 nagrodę II stopnia Ministra Rolnictwa otrzymali dr inż. Krystian Dziadek, dr Marian Kamyczek oraz doc. dr hab. Zdzisław Michalski.

W latach 1993 - 2004 funkcję kierownika COH pełnił dr inż. Marian Kamyczek. W roku 1999 z okazji 20 - lecia działalności COH zorganizowano w dniach 2 - 3 września Międzynarodową Konferencję Naukową pt. "Stan i perspektywy produkcji syntetycznych linii świń oraz ich wykorzystanie w krzyżowaniu". Ogółem zaprezentowano na konferencji 10 referatów i 17 doniesień naukowych.

W ostatnich latach w ZD Pawłowice organizowane były przez Dział Trzody Chlewnej następujące konferencje:

 

 

 

Rok Tytuł konferencji
1997 „Wykorzystanie nowoczesnych metod w hodowli i produkcji świń”
1998 „Możliwości zwiększenia produkcyjności świń oraz poprawy żywca wieprzowego prowadzące do wzrostu opłacalności”
2002 „Wykorzystanie genetycznych i pozagenetycznych metod zmierzających do poprawy jakości produkowanej wieprzowiny”
2004 „Produkcja świń w najbliższych miesiącach i latach – nie tracić nadziei”
2005 „Jak efektywnie wykorzystać potencjał rozrodczy świń?”
2006 „Jak poprawić efektywność i konkurencyjność produkcji wieprzowiny w Polsce?”
2009 „Aktualne zagadnienia produkcji trzody chlewnej”
2010 „Poprawa efektywności produkcji prosiąt”
2011 "Poprawa opłacalności produkcji tuczników"
2014 „Jaka przyszłość dla produkcji trzody chlewnej w Polsce ?”
2014 „Echa Kongresu Światowego Towarzystwa Specjalistów Chorób Świń (IPVS)"
2016 „Seminarium dla hodowców i producentów trzody chlewnej"
2016 „Echa Kongresu Światowego Towarzystwa Specjalistów Chorób Świń (IPVS) w Dublinie"
2017 „Echa 9 Sympozjum Zarządzania Zdrowiem Świń”
2018 „Echa Kongresów ESPHM w Barcelonie oraz IPVS w Chinach 2018"
2019 „Echa Kongresu ESPHM w Utrechcie 2019"
2021 „Echa Kongresu ESPHM w Bernie"
2022 „Echa Kongresu ESPHM i ECPHM w Budapeszcie"

W konferencjach tych uczestniczyli pracownicy uczelni i instytutów, pracownicy ODR, kadra zootechniczna, hodowcy i producenci trzody chlewnej
            W ramach działalności badawczej w latach 1994 – 2005 we współpracy z jednostkami badawczymi i uczelniami zrealizowano łącznie 12 projektów badawczych finansowanych ze środków Komitetu Badań Naukowych. W tej liczbie w 3 projektach badawczych omówionych poniżej kierownikiem był dr inż. Marian Kamyczek.
W latach 1999-2002 realizowano autorski projekt badawczy „Identyfikacja i wykorzystanie w selekcji genów markerów powiązanych z użytkowością rozpłodową loch”.
W 2004 roku zakończono prace dotyczące projektu badawczego zamawianego pt. “Identyfikacja i wykorzystanie w selekcji genów markerów związanych z użytkowością tuczną i rzeźną świń”. Badania były prowadzone na materiale pochodzącym ze Stacji Kontroli w Pawłowicach przez zespoły badawcze pochodzące z Instytutu Zootechniki w Krakowie, Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt w Jastrzębcu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Zakładu Doświadczalnego w Pawłowicach. Efektem końcowym było opublikowanie monografii pt. „Postępy genetyki molekularnej bydła i trzody chlewnej”, opracowanej przez zespół autorów, w tym również z Instytutu Zootechniki w Krakowie oraz Zakładu Doświadczalnego w Pawłowicach.

W latach 2005−2009 wykonywano prace związane z projektem badawczym zamawianym pt. „Genomika funkcjonalna komórek mięśniowych oraz polimorfizm sekwencji regulatorowych genów związanych z cechami ilościowymi i jakościowymi mięsa bydła i świń”. Część dotyczącą trzody chlewnej wykonano w Zakładzie Doświadczalnym w Pawłowicach. Zgodnie z przyjętymi założeniami eksperymentu przeprowadzono planowane kojarzenia, a następnie wytypowane osobniki żeńskie poddano tuczowi kontrolnemu, a potem ubojowi. W pobranych próbach pochodzących z mięśni oraz innych tkanek badano wpływ wieku i rasy świń na ekspresję genów. Cykl badań wykonywało łącznie 8 zespołów badawczych pochodzących z Instytutu Zootechniki w Krakowie, Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt w Jastrzębcu, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Zakładu Doświadczalnego w Pawłowicach. W 2010 roku ukazała się monografia pt. „Genomika bydła i świni”, która jest podsumowaniem badań prowadzonych przez wszystkie zespoły.

Od października 2004 kierownikiem COH został ponownie dr hab. Krystian Dziadek, który pełnił tą funkcję do końca 2007 roku. Kolejnym kierownikiem został mgr inż. Tadeusz Leciejewski.

W okresie funkcjonowania COH 4 pracowników uzyskało stopień naukowy doktora nauk rolniczych (Krystian Dziadek, Marian Kamyczek, Anna Kwaczyńska, Monika Sikora) a dwóch pracowników stopień doktora habilitowanego (Zdzisław Michalski, Krystian Dziadek).

PRODUKCJA I WYKORZYSTANIE KNURÓW O WYSOKIEJ MIĘSNOŚCI

Wykorzystując metody doskonalenia świń w zakresie cech ważnych gospodarczo uzyskano zwierzęta charakteryzujące się wysokim potencjałem w zakresie dziennych przyrostów oraz odkładania mięsa w tuszy. Prowadzone w kraju procedury przyżyciowej oceny świń, oceny na podstawie potomstwa w Stacjach Kontroli oraz oceny metodą BLUP umożliwiają wybór na remont stada zwierząt charakteryzujących się wysoką wartością hodowlaną.(aktualne wyniki w zakresie ras czystych publikowane są każdego tygodnia na stronie internetowej  www.polsus.pl.

W stadach towarowych knury o wysokiej mięsności stosowane są w końcowym etapie krzyżowania, którego produktem są tuczniki przeznaczone na rzeź. Obowiązująca klasyfikacja poubojowa w Polsce, a także w krajach Unii Europejskiej, preferuje najwyższą cenę za materiał charakteryzujący się wysoką mięsnością wynoszącą ponad 55 % (klasy E, S). Dobrej jakości materiału rzeźnego możemy oczekiwać wtedy, gdy jest on produktem krzyżowania loch ras i linii matecznych, charakteryzujących się średnią mięsnością 54 – 56 %, oraz knurów ras i linii ojcowskich o mięsności 60 – 63 %. Należy zaznaczyć, że uzyskanie odpowiednich wyników zależne jest także od pokrycia zapotrzebowania rosnących zwierząt na składniki pokarmowe.

W IZ PIB ZD Pawłowice prace hodowlane prowadzone są w następujących stadach świń:
 - linia 990       stado 26373 i 26374
 - wbp             stado 26574 i 26608

Na sprzedaż produkowane są knury czystych ras i linii oraz mieszańce dwurasowe:
 - linia 990,
 - wbp,
 - linia 990 x Pietrain,

Knury wyhodowane w Zakładzie Doświadczalnym w Pawłowicach uzyskały wiele nagród na Regionalnych i Krajowych Wystawach Zwierząt Hodowlanych.

O zakładzie | Aktualności | Produkcja | Pałac w Pawłowicach | Praca | Kontakt | Mapa strony | Zastrzeżenia prawne | Przetargi | Rodo | Komunikaty